Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ ПРЕДМЕТ С настоящите Условия, се определят взаимоотношенията на АРТ МИ БГ ЕООД , също наричани по-долу Арт ми или ТЪРГОВЕЦ, с Клиенти, възникващи по повод сключване на договор за продажба на стоки от разстояние чрез електронен магазин www.artme.bg Арт ми ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Рожен“ 101, с ЕИК 204329792 и данъчен номер BG 204329792. ДЕФИНИЦИИ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ : договор, сключен въз основа на предложение от страна на ТЪРГОВЕЦА чрез уеб сайт www.artme.bg без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът; ТЪРГОВЕЦ -Арт ми или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на трети лица с търговска цел чрез сайта www.artme.bg и има сключен съответен договор за това с Арт ми САЙТ: Домейн artme.bg и неговите поддомейни. СЪДЪРЖАНИЕ: Цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване; УСЛУГА: Информационните и търговски услуги предлагани на Сайта. ПОТРЕБИТЕЛ - потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите - физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. КЛИЕНТ - лице, което заплаща цената и купува стоките ; лице, което използва услугите на ТЪРГОВЕЦА или има достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА на търговеца, намира на домейна / поддомейните на ТЪРГОВЕЦА ; потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ; Предприемач или търговец (понякога търговски посредник) - търговец, който купува стоки за препродажба ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА. ПОРЪЧКА - електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за закупи Продукти или Услуги от Сайта. ЛИЧНИ ДАННИ - всеки вид информация, свързана с лице, което е идентифицирано или може да се идентифицира ("субект на данни"); обикновено включва собствено име и фамилия, домашен адрес имейл адрес, личен идентификационен номер, телефонен номер, клиентски идентификационен номер, универсални уникални идентификатори (UUID), данни за геолокация и др.; АДМИНИСТРАТОР - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга организация, която самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни; ОБРАБОТВАНЕ - всяко действие/ набор от действия, извършени по отношение на личните данни (с или без автоматични средства), съответно събиране, записване, управление, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване, предоставяне, съгласуване, комбиниране, ограничаване, изтриване и др. (т.е. всеки тип действие, извършено по отношение на личните данни); БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодично средство за информация, изключително по електронен път, за продукти, услуги и/или промоции I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.artme.bg и фирмата, с която оперира Арт ми ЕООД. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Съгласен съм", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.artme.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. Изображенията и описанията на продуктите са създадени така че да дадат най-ясна представа за характеристиките на стоките, но не претендират за пълна точност и изчерпателност. Разминаванията в характеристики на продукта, произтичащи от информация подадена на Art me по логистичната линия или от самите производители, не могат да се считат за подвеждаща реклама. II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ 1. Предложението за сключване на договор се съдържа на сайта на ТЪРГОВЕЦА и приемането се осъществява чрез Заявка/Поръчка направена от Клиента през посочената страница. 2. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Уеб Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на ТЪРГОВЕЦА от името на Клиента. 3. ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което не представлява приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (мейл) или по телефона. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона, като единствената отговорност на ТЪРГОВЕЦА е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта. 4.5. След кликане на бутона "Финализирай поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и Клиента се смята за сключен към момента на получаването на уведомление от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез други средства за комуникация (телефонно обаждане, SMS или друг вид електронно съобщение), че поръчката му е успешно приета. Ако клиентът не получи потвърждение за приемане, същата се счита за отказана или не е получена, а договорът не е сключен. Арт Ми не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки/Услуги, предлагани от други търговци използващи сайта www.artme.bg 5.6. Неразделна част от Договора за продажба, сключен между Клиента и ТЪРГОВЕЦА , са настоящите общи условия. 5.7. Характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата при представяне на всеки продукт; 5.8. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да коригира евентуални технически грешки и/или пропуски в информацията, предоставена за съответен продукт. ТЪРГОВЕЦА уточнява, че описанията и снимките към съответните артикули имат само илюстративен и насочващ характер, поради което доставените продукти могат да се различават по вид и/или по характеристики. Задължение на Клиента е при получаване на продукта да провери дали последният съответства по характеристики с придружаващите го документи. В случай, че при несъответствие Клиентът не уведоми незабавно след доставката на стоката ТЪРГОВЕЦА, се приема, че стоката съответства с описанието в сайта по характеристики, цени и др. 5. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС. II. ДОСТАВКА 1. Начини за доставка Доставката може да бъде извършена от Art me за град София или от куриер, в зависимост от уговорката между клиента и търговеца. В първия случаи клиентът свърза с търговеца на посочените телефон/имейл за контакт и се уточняват подробностите за доставката. Търговецът запазва правото си да откаже тази опция за доставка за сметка на куриерска услуга. 2. Срок за доставка Срокът за доставката е обявен в продуктовата страница на всеки продукт и зависи от неговата наличност и срок за доставка от доставчиците на ТЪРГОВЕЦА. Срокът е ориентировъчен и може да бъде удължен като в такъв случай клиентът бива уведомен своевременно. След потвърждаване и обработване на приета през САЙТА поръчка, клиентът ще бъде уведомен за актуален срок на доставка или промяна в него. 3. Доставка с куриер 3.1 Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Клиентът е длъжен да провери целостта на получавания артикул пред куриера. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 3.2 При повреда на стока вследствие на транспорт За всички чупливи пратки ТЪРГОВЕЦЪТ включва транспортна застраховка с опция "Провери преди получаване". При изпращане на лесно чупливи прокукти от асортиментът на Art me, служителите ,които подготвят пратките извършват проверка заедно с куриера от съответната Спедиторска Фирма и Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на куриерската фирма и ТЪРГОВЕЦА. В случай на евентуални получени при транспорта дефекти отговорност носи спедиторската фирма. Всички искания за обезщетение трябва да бъдат отправени към Спедитора, а не към Artm me. В случай на евентуални получени при транспорта дефекти Art me не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. 3.3 При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът / Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Art me се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. 3.4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка стока и на предоставената официална информация за продукта в онлайн магазина и това може да се установи чрез обикновения й преглед: - Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й - Потребителят може да върне или замени стоката на основание чл.50 от Закона за защита на потребителите в рамките на 14 дни 3.5 При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката търговеца не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. III. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ Онлайн поръчка може да бъде бъде върната на основание чл.50 от Закона за защита на потребителите в рамките на 14 дни за сметка на потребителя, съгласно чл.55, ал.2 от ЗЗП. Това условие за връщане не е валидно за клиенти, които нямат качеството на потребител, в което число влизат юридически лица и търговски дружества. Клиенти, различни от потребител, могат да се възползват от правата си по връщане на закупената стоката по общите правила по ЗЗД. Съгласно чл. 194 от ЗЗД, след като приеме вещта, Клиентът трябва да я прегледа и незабавно да уведоми продавача за забелязаните недостатъци. Клиентът трябва да уведоми Търговеца в срок от 24 часа в писмена форма. Ако не направи това, вещта се смята одобрена. - Разходите по връщането са за сметка на купувача. - Когато причината е, че не е запазена целостта на пратката, връщането е за сметка на спедитора, но при следните условия: Всяка пратка пусната със спедитор има застраховка, която покрива щетите при повреда и осигурява връщане за сметка на куриерската фирма. Целостта на пратките трябва да бъде проверена пред куриер, за да бъде валидна защитата. IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, www.artme.bg сключва с Потребителя договор за покупка съдържащ данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция: а) в случай на загуба на договора за покупка; б) при опит за ремонт или отстраняване на несъответствие от неоторизиран сервизен (монтажен) център; в) в случай на повреди от неправилна експлоатация; г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта; д) Гаранцията не покрива щети причинени от: влага, наводнение, пожар, срутване и природни бедствия. Не покрива дефекти причинени в резултат на: счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, свързани с неправилна експлоатация на артикулите; Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на www.artme.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предоставяните продукти. V. ЦЕНИ Всички представени в САЙТА цени са в български лева (BGN) с включено ДДС в цената и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Представените в Страницата цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от Потребителя опция за доставка. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени, по всяко време без да уведомява предварително Потребителите. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до клиента. Транспортните разходи се изчисляват в зависимост от обема и теглото на стоката и тарифата на спедиторската фирма. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА 10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.artme.bg. 11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка, използвайки посочените начини за комуникация със сътрудници от екипа. 12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Art me за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.artme.bg. 14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите: • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.artme.bg услуги; • да уведомява незабавно www.artme.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; • да не извършва злоумишлени действия; • да обезщети www.artme.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката; 14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна. VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА WWW.ARTME.BG, OЩЕ НАРИЧАН ТЪРГОВЕЦ 15. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 16. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/. 17. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Art me не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрeз www.artme.bg 17а. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 18. Art me не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. 19 Търговеца има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. 20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес sales.artme.bg@abv.bg. Търговеца събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 21. www.artme.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му. 22. www.artme.bg има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. VII. ЛИЧНИ ДАННИ Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.artme.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. Случаи, в които се използват вашите лични данни При изпълнение на договор Вашите лични данни се обработват с цел изпълнение и доставка на поръчаните от Вас продукти / услуги и по-конкретно: -управление и изпълнение на Вашите поръчки; -доставка на Вашите поръчки, както и събиране на дължимите суми за поръчаните продукти / услуги; -установяване и предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречие с настоящите условията за ползване на услугите на artme.bg; -извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, обработка, предаване, отчитане; -осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване; -осигуряване на допълнително клиентско обслужване при необходимост. Обработка на данни с цел изпълнение на нормативни задължения -изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние предвидени в Закона за защита на потребителите; -задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; -удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн. Обработка на данни след изрично писмено съгласие - При съгласието с отделно основание за обработване на личните Ви данни, като целта на обработката е посочена в него. Обработка на анонимизирани данни -оценка и измерване на ефективността от рекламите ни, с цел да Ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на Вашите нужди; -проучване и анализиране на клиентско потребление на нашите продукти и услуги, на основа на анонимна, неперсонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да предложим нови продукти и услуги отговарящи на нуждите на нашите клиенти. Обработка на данни за целите на нашия легитимен интерес При обработването и съхранението на личните данни, ние може да обработваме и съхраняваме лични данни с цел защита на легитимни интереси на Арт ми БГ EOOД. Видове лични данни, които биват обработвани Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително: -предоставените от Вас данни за идентификация - две имена и адрес на Интернет протокол; -предоставените от Вас данни за контакт - имейл, телефонен номер, адрес за доставка; -записи на обаждания, които са осъществени с телефонните номера на ТЪРГОВЕЦА обявени за връзка в официалните канали за комуникация; -съобщения по електронна поща, чат, социални платформи и приложения за комуникация съдържащи информация относно заявките/покупките Ви както и други въпроси свързани с комплексното клиентско обслужване; -друга обратна връзка, която получаваме от вас; -други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване на договора от разстояние. Artme.bg не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: -разкриват расов или етнически произход; -разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; -генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. Съхранение и защита на Вашите лични данни Данните се съхраняват в рамките на Република България. За защита на данните се прилагат актуалните организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите съвременни и международни практики. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Изтриване на обработени лични данни Вашите лични данни се използват в рамките на изпълнението на договора. Вашите лични данни се изтриват съгласно нормативно определените задължения за съхранение и обработка на счетоводни данни в Закона за счетоводството и изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове. Споделяне на личните Ви данни с трети лица Ваши лични данни могат да бъдат споделени с трети лица (администратори на лични данни) само и единствено за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока. Предоставянето на Ваши лични данни на трети лица, се извършва при спазване на всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. Личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели, извън изрично упоменатите по-горе случаи, предвидените в закона или при наличие на изричното Ви съгласие. Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни 11.1 Право на информация Вие имате право да поискате: -информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; -съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; -информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения. 11.2 Право на корекция Вие имате право, по всяко време, да поискате: -да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона; -да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. 11.3 Право на възражение По всяко време имате право да: -възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани; -възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. 11.4 Право на ограничаване на обработването Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако: -оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или -обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или -повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или -сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни. 11.5 Право на преносимост на данни Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако: -обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и -обработването се извършва автоматично 11.6 Право на молба В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, искате Вашите лични данни да бъдат използвани или имате нужда от допълнителна справка или корекция данните, които използваме, може да се свържете с нас по електронен път на sales.artme.bg@abv.bg и да заявите ясно своята молба или запитване. Може да поискате достъп до информация или за корекция и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.